دوره تابستان

تقویم آموزشی تابستان 1396 شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی

ردیف

نام دوره

هزینه (ريال)

تاریخ دوره

مدرس

مدت دوره

1

آموزشی تدوین برنامه بهبود کیفیت مراکز بهداشتی درمانی

4/200/000 ريال

12 - 13 تیر

دکتر تویسرکان منش

2 روز

2

تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن» در فرآیند های بهداشتی درمانی(FMEA)

2/100/000 ريال

19 تیر

دکتر تویسرکان منش

1 روز

3

دوره آموزشی ایمنی بیمار

2/100/000 ريال

24تیر

اعلام خواهد شد.

1 روز

4

دوره مستند سازی  استانداردهای جدید اعتباربخشی

2/100/000 ريال

26 تیر

دکتر تویسرکان منش

1 روز

5

مدیریت بحران (مدیریت خطرحوادث و بلایا)

 بر مبنای سنجه های جدید اعتباربخشی

4/200/000 ريال

 1 و 2مرداد

دکتر نصیری

2روز

6

دوره آشنایی با شاخص های ارزیابی عملکرد در اعتباربخشی

2/100/000 ريال

7مرداد

دکتر تویسرکان منش

1 روز

7

دوره آشنایی با تحلیل علل ریشه ای وقایع(RCA)

2/100/000 ريال

9مرداد

دکتر تویسرکان منش

1 روز

8

مهارتهای تفکر خلاق و روش های حل مساله

2/100/000 ريال

11 مرداد

استاد منیری

ا روز

9

دوره آموزشي آشنايي با استاندارد ايزو 9001با ویرایش 2015

2/100/000 ريال

14مرداد

دکتر تویسرکان منش

1 روز

10

دوره تخصصي ايمني ساختمان، تأسيسات و تجهيزات بيمارستاني"

2/100/000 ريال

17مرداد

اعلام خواهد شد.

1 روز

11

گزارش نویسی پرستاری، کاردکس نویسی

1/100/000 ريال

21 مرداد

دکتر زندی

1 روز

12

کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب با رویکرد اعتباربخشی

6/600/000 ريال

29-28 - 30مرداد

دکتر تویسرکان منش

3روز

13

دوره آموزشي آشنايي با روش پژوهش كيفي و كمی در بهداشت و درمان

2/100/000 ريال

5 شهریور

اعلام خواهد شد.

1 روز

14

دوره آموزشی جامع اعتباربخشی

10/500/000 ریال

11-15شهریور

دکتر تویسرکان منش

5 روز

15

دوره آموزشي كنترل عفونت هاي تجهیزات پزشکی بيمارستاني

2/100/000 ريال

25 شهریور

 دکتر یعقوبی

1 روز

16

رژیم درمانی بالینی

2/100/000 ريال

27 شهریور

اعلام خواهد شد.

1 روز