اطلاعیه مهم دوره مدیریت اجرایی بیمارستانی

اطلاعیه مهم برگزاری دوره مدیریت اجرایی بیمارستانی

علاقمندان به شرکت در دوره برای تهیه فرم ثبت نام زیر با واحد آموزش تماس بگیرند

(به علت محدودیت تعداد، لطفاً قبل از هرگونه اقدامی با واحد آموزش تماس بگیرید. اولویت با ثبت نام های قطعی است)

تلفن: 22133484-22133505-021                       نمابر: 22374576-021

فرم ثبت نام افراد

داوطلب گرامی:

ضمن خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای شما در مؤسسه اعتباربخشی رسالت رازی، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ثبت نام بطور کامل اقدام فرمائید.

اطلاعات فرد حقیقی

نام:                                     نام خانوادگی:                              نام پدر:                        شماره شناسنامه:                                                                  صادره از:                              تاریخ تولد:                                 کد ملی:                      

تلفن ثابت:                           تلفن همراه:                                 آدرس پست الکترونیکی:   

آخرین مدرک تحصیلی:                                                           رشته تحصیلی:   

آدرس منزل:                                                 

نام محل کار و سمت: 

اطلاعات فرد حقوقی

نام سازمان:

زمینه فعالیت: 

نام نماینده قانونی:

شماره ثبت:                       تاریخ ثبت:                       کد اقتصادی:                               شناسه ملی:

آدرس و شماره تلفن:

اطلاعات دوره

عنوان دوره

نام استاد

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

روش اجرا

 

 

 

 

عادی o فشرده o مشترک o

عادی o فشرده o مشترک o

عادی o فشرده o مشترک o

نحوه ثبت نام و پرداخت شهریه

واریز به حساب o پرداخت نقدی o ثبت نام آنلاین o پرداخت از طریق پوز o

اطلاعات مالی توسط متقاضی تکمیل شود

مبلغ فیش

شماره فیش

و شماره حساب

تاریخ فیش

تاریخ ثبت نام

درصد تخفیف

موضوع تخفیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این قسمت توسط مرکز تکمیل می شود.

فیش واریزی:                                                                      

مدارک مرتبط با تخفیف:                                                   

ثبت کامپیوتری:

اطلاعات مندرج در فرم مورد تایید می باشد.

نام و امضاء مسئول ثبت نام:

تاریخ: