ارتباط آنلاین
برای ارتباط با قسمت پشتیبانی از طریق یاهو مسنجر می توانید از طریق لینک زیر پیام خود را ارسال نمائید
تماس با پشتیبانی رسالت رازی
آمار بازدید
بازدید های امروز : 0
بازدید های دیروز : 0
بازدید های 7 روز گذشته : 0
بازدید های 30 روز گذشته : 0
کل بازدید ها : 2405086
معرفی دپارتمان اعتبار بخشی

اطمینان از ارائة خدمات کیفی و ایمن، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و طبعاً سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه، دقت نظر و تأمل ویژه ای را می طلبد.
طی سالهای اخیر، متولیان نظام سلامت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و مدیریت بهینة آنها روشهای متعددی را به کار گرفته اند که در یک نگاه کلی می توان آنها را در دو گروه اصلی مورد بررسی قرارداد:
1- مدل هایی که با ارزیابی خارج سازمانی مبتنی بر کیفیت، تعهد سازمان را به ارتقای کیفیت افزایش می دهند.
2- شیوه هایی که به مدیریت کیفیت درسازمان کمک می کنند.
در این میان، اعتباربخشی از گروه اول و حاکمیت بالینی از گروه دوم، از جایگاه ویژ ه ای در بخش سلامت برخوردار هستند؛ چرا که توسط صاحب نظران عرصة سلامت و براساس نیازهای خاص این بخش طراحی شده اند و از اینرو به مقولة ایمنی و بیمارمحوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات توجه ویژه ای داشته و هر دو بر تعهد سازمان به اجرای استانداردهای عالی خدمت تأکید می نمایند.
دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در راستای عمل به مأموریت اصلی خود که اعمال نظارت و کنترل جهت اطمینان از ارائة خدمات مراقبتی کیفی، ایمن و مبتنی بر شواهد علمی روز است، جایگزینی مدل اعتباربخشی را به جای ارزشیابی مراکز درمانی کشور، از سه سال پیش در دستور کار خود قرار داده است.
اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت، به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند، جهت تأمین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزة مراقبتی یاری می نماید.
اعتباربخشی یک روش ارزیابی خارجی است که طی آن یک سازمان شناخته شده که معمولاً غیر دولتی است با یک فرآیند رسمی میزان تطابق یک سازمان ارایه دهنده خدمات بهداشتی با استاندارد های از پیش تعیین و منتشر شده را ارزیابی می نماید .
شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی به عنوان اولین شرکت ایرانی ثبت شده که به صورت تخصصی در زمینه اعتبار بخشی (آموزش، مشاوره و عملیات ارزیابی انطباق) فعالیت می نماید. آمادگی دارد عملیات اعتبار سنجی و پیمایش را از طریق همکاری با شرکت های اعتبار بخشی بین المللی انجام دهد .
و هم اکنون نیز با استفاده از تکنیک های Gap Analysis به منظور ارزیابی میزان انطباق با استاندارد های ملی به بیمارستان ها یاری رساند تا کاستی ها و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نمایند و با ارایه راه حل های کاربردی آن ها را تا دریافت نشان اعتبار بخشی همراهی می نماید