ارتباط آنلاین
برای ارتباط با قسمت پشتیبانی از طریق یاهو مسنجر می توانید از طریق لینک زیر پیام خود را ارسال نمائید
تماس با پشتیبانی رسالت رازی
آمار بازدید
بازدید های امروز : 0
بازدید های دیروز : 0
بازدید های 7 روز گذشته : 0
بازدید های 30 روز گذشته : 0
کل بازدید ها : 2405086
شرح خدمات اعتبار بخشی

شیوه غالب و مقبول در قلمرو ارزیابی و اعتباربخشی مراقبتهای سلامت در حال حاضر عبارتست از مکانیسم غیر وابستگی نهاد ارزیابی کننده به واحدی که تحت بررسی قرار میگیرد. زیرا در این مکانیسم دولت و مصرف کننده بدون احتمال مداخله یعنی بدون وابستگی به نهاد ارزیابی شونده در مورد تعیین اعتبار و درجه انطباق واحد درمانی اقدام مینماید. این وابستگی در کشورهای توسعه یافته با نظام پادشاهی، به نهاد سلطنت(انگلیس)، در کشورهای با حکومت جمهوری به نهاد ریاست جمهوری (فرانسه)، وابسته اندلذا درایران سیاستگزاری متمرکز همزمان بابرون سپاری اموراجرایی اعتبار بخشی ونظارت نیمه متمرکز ومتقاطع اقطاب دانشگاهی لازم می باشد.در حال حاضر پیش نویس استانداردهای اعتباربخشی مراکز درمانی مراحل نهایی تأیید را در کارگروههای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی می کند . شروع فرآیند مشاوره در زمینه اعتباربخشی منوط به نهایی شدن پیش نویس استانداردها و ابلاغ آن به مراکز درمانی خواهد بود.
دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای عمل به مأموریت اصلی خود که اعمال نظارت و کنترل جهت اطمینان از ارائة خدمات مراقبتی کیفی، ایمن و مبتنی بر شواهد علمی روز است، ضمن سیاستگذاری در راستای اهداف عالیه نظام سلامت، جایگزینی مدل اعتباربخشی را به جای ارزشیابی مراکز درمانی کشور، از سه سال پیش در دستور کار خود قرار داد ه است.اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و درنظرگرفتن پیامدهای سلامت، به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند، جهت تأمین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزة مراقبتی یاری می نماید.
مدل اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت، هماهنگ با سایر اولویتهای وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیرساخت های پژوهشی به ویژه در زمینة رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات، راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازما نهای ارائه دهندة خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است و از این رو، اجرای آن برای تمام بیمارستا نهای کشور الزامی است.
شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی ،اعتبارسنجی را از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می دهد. اعتبارسنجی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می شود ،سازمان یا بیمارستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه اما رسمی، از شرکت تقاضا نماید .